Terme

U Saloni je otkriven veći broj privatnih i javnih termi. Najbolje su očuvane tzv. Velike gradske terme sagrađene krajem 2. ili poč. 3. st. u istočnom dijelu grada. U njima se osim kupanja odvijao i bogat društveni i kulturni život. U sredini jest dvorište s trijemom na stupovima koje je služilo za vježbe na otvorenom. Velika apsida s bazenom služila je za kupanje u hladnoj vodi, a dvije manje prostorije za kupanje u mlakoj vodi. U njima se nalaze dva uspravna kamena s urezanim križem. Otkriveni su i ostaci manjeg bazena i “kaldarija”, tj. prostora za znojenje.

Druge terme nalazile su se na sjeveru Urbs Vetusa, i koristile se sve do kasne antike. Vodovod u grad ulazi sa sjeverne strane, pa je logičan smještaj termi upravo na sjeveru, u blizini vodovoda i rezervoara, radi lakše opskrbe s vodom. Kompleks nije u potpunosti iskopan pa se ne mogu sa sigurnošću utvrditi dimenzije termi.

Preuzeto iz: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4927/1/Diplomski%20rad_Augu%C5%A1tanec%20Sa%C5%A1a_RAZVOJ%20URBANIZMA%20ANTI%C4%8CKE%20SALONE.pdf

https://mdc.hr/split-arheoloski/hr/salona-1.html

file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Essehist_6_4_9.pdf